K.Z&R.V. Hollandia

Lidmaatschap

Hollandia kent 2 categorieën leden, te weten zeilleden en roeileden.

Indien u roeilid wilt worden van Hollandia, kunt u zich aanmelden door het invullen van het formulier dat u op deze website kunt downloaden. Dit formulier dient u, volledig ingevuld en ondertekend, te retourneren aan de secretaris van Hollandia,  zie hier voor het adres.

Na ontvangst van het ingevulde formulier wordt uw aanvraag beoordeeld en indien aan alle voorwaarden voor het lidmaatschap is voldaan, krijgt u vervolgens van de secretaris een bevestiging dat uw lidmaatschap is geaccepteerd.

Er wordt van u verlangd, dat u Hollandia machtigt de verschuldigde contributie jaarlijks automatisch van uw bankrekening af te schrijven. Hollandia heeft daartoe besloten, omdat de lidmaatschapcontributie zo laag is, dat het versturen van contributienota’s en eventuele aanmaningen in verhouding tot de hoogte van de contributie te kostbaar zouden zijn. Hollandia probeert op die manier onnodige kosten te besparen en de contributie zo veel mogelijk aan te wenden waarvoor deze bedoeld is: voor het organiseren van haar evenementen.

Voor de aanmelding als zeillid geldt een andere procedure. De secretaris kan hierover desgevraagd nadere informatie verstrekken. In algemene zin geldt voor zeilleden, dat naast de verenigingscontributie voor Hollandia tevens de, voor de leden van bij het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond aangesloten verenigingen, verschuldigde afdracht automatisch van hun rekening zal worden afgeschreven. Er wordt met nadruk op gewezen, dat als een zeillid ook lid is van een andere bij het KNWV aangesloten vereniging en daar reeds een dergelijke afdracht heeft betaald, Hollandia toch verplicht is deze afdracht bij het zeillid te innen. Indien er als gevolg daarvan sprake is van een dubbele afdracht, kan betrokkene deze bij het KNWV terug vragen. Het Watersportverbond kan daarover nadere informatie verschaffen.

Voorts wordt erop gewezen dat een zeillid niet onder Hollandiavlag mag inschrijven voor wedstrijden. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan het bestuur daartoe schriftelijke toestemming geven.